Naše webové stránky používají cookies. Více informací

Od 1.7. jsme na nové adrese, Křídlovická 28

Obchodní podmínky

pro prodeje zboží společnosti A PNEU s.r.o. 
sídlem Brno, Vodova 113, PSČ 612 00 
IČ 269 11 841 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C vložka 44898 

 
 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

  1.1 Definice některých pojmů 
  1.1.1 Prodávající – A PNEU s.r.o., sídlem Brno, Vodova 113, PSČ 612 00, IČ 269 11 841; 
  1.1.2 Kupující – fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela 
  kupní smlouvu, přičemž kupní smlouva se řídí občanským zákoníkem; 
  1.1.3 e-shop – internetový obchod umístěný pod doménou www.apneu.cz; 
  1.1.4 Smlouva – kupní smlouva dle občnaského zákoníku, uzavřená v elektronické podobě mezi 
  Prodávajícím a Kupujícím na základě vyplnění registračního formuláře; 
  1.1.5 Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží společnosti A PNEU 
  s.r.o. a nedílná součást Smlouvy; 
  1.1.6 zboží – movité věci kategorie pneumatiky, alu kola, plechové disky a věcí související, které 
  mohou být předmětem obchodů dle Obchodních podmínek a prodávané v rámci eshopu; 
  1.1.7 zboží objednané ze zahraničí – zboží, které je objednáno u zahraničních dodavatelů, u něhož 
  musí být složena záloha 50 – 100% kupní ceny. Toto zboží je takto výslovně označeno nebo je zaslán 
  Kupujícímu e-mail, že se jedná o zboží objednané ze zahraničí; 
  1.1.8 objednávka přezutí – objednávka přezutí pneumatik v jednom ze smluvních pneuservisů Prodávajícího. 
   
  1.2 Všeobecné obchodní podmínky 
  1.2.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a 
  Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a 
  povinnosti Kupujících při koupi zboží. 
  1.2.2 Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých 
  ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo 
  jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní 
  podmínky a Ceník zboží. 
   
 2. OBECNÉ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVY

  2.1 Podmínky uzavření kupních smluv 
  2.1.1 Uzavírání kupních smluv je veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby způsobilé 
  posoudit následky svého jednání, podnikatelé a právnické osoby. 
  2.1.2 K uzavření kupní smlouvy dojde registrací povinných údajů do systému (dle bodu 2.2. níže), 
  následným odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího. Současně je 
  povinen Kupující vyjádřit souhlas s Obchodními podmínkami před závazným odesláním objednávky. 
   
  2.2 Povinné údaje při objednávce 
  2.2.1 Kupující, který je fyzickou osobou, je povinen při objednávce zadat jméno, příjmení, e-mailovou 
  adresu, telefonní kontakt a adresu pro zaslání objednávky. 
  2.2.2 Kupující, který je fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen při objednávce zadat jméno, 
  příjmení, e-mailovou adresu, IČ a místo podnikání, telefonní kontakt a adresu pro zaslání 
  objednávky (pokud se liší od místa podnikání). 
  2.2.3 Kupující, který je právnickou osobou, je povinen při objednávce zadat název právnické osoby, 
  jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu, dále sídlo, e-mailovou adresu, IČ a 
  DIČ, telefonní kontakt a adresu pro zaslání objednávky (pokud se liší od sídla). 
   
 3. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1 Nabídka zboží 
  3.1.1 Nabídka zboží je uvedena na stránkách e-shopu, přičemž Prodávající nezaručuje okamžitou 
  dostupnost uvedeného zboží. Není-li zboží okamžitě dostupné, sdělí Prodávající tuto 
  skutečnost Kupujícímu včetně náhradního termínu dodání; Kupující má v případě, že termín 
  dodání je delší než 14 dnů, právo stornovat svou objednávku (odstoupit od kupní smlouvy). 
  Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu storno objednávky bez zbytečného odkladu. V případě, 
  že Kupující, který je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou učiní storno objednávky 
  v okamžiku, kdy již vznikly prodávajícímu náklady v souvislosti s přepravou objednaného zboží nebo 
  s obstaráním a následným vrácení zboží jinému dodavateli, je povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit. 
  3.1.2 Po kliknutí na zboží uvedené v e-shopu se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a 
  zpravidla též jeho fotografie; Kupující má možnost zaslat dotaz týkající se konkrétního zboží. 
  3.1.3 Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech 
  zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. 
  3.1.4 Je-li u zboží uvedeno „skladem“, pak to znamená, že zboží může být skladem na 
  provozovnách provozovatele, u dodavatelů, u importérů, u dodavatelů v zahraničí. 
  V závislosti na tom, ve kterém skladu se zboží nachází, je stanovena i časová dostupnost 
  zboží. Kupující bere na vědomí, že k aktualizaci skladových zásob dochází jednou denně a že 
  může nastat situace, kdy zboží již není skladem, ačkoliv u něj bylo skladem uvedeno. 
  V takovém případě se jedná o důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího i Kupujícího. 
  3.1.5 Je-li u zboží uvedeno „skladem – nutno prověřit telefonicky“, pak to znamená, že není 
  skladem, ale lze zjistit jeho dostupnost v budoucnosti. 
  3.1.6 V případě, že zboží není skladem, pak Prodávající může nabídnout Kupujícímu náhradní 
  řešení v podobě nabídky zboží od jiného dodavatele, který zboží má, ale za vyšší kupní cenu. 
  Pokud Kupující bude souhlasit s náhradním řešením, pak je povinen poslat Prodávajícímu 
  e-mail, kde bude uveden výslovný a závazný souhlas s koupí zboží za tuto vyšší cenu. 
   
  3.2 Objednávka zboží 
  3.2.1 V případě zájmu o nabízené zboží Kupující prostřednictvím kliknutí uloží zboží a množství do 
  virtuálního nákupního košíku. Následně je povinen Kupující v rámci své objednávky zadat 
  povinné údaje a způsob dopravy zboží. Kupující má možnost před odesláním objednávky 
  zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost 
  jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené 
  v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje. 
  3.2.2 Před odesláním objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním 
  košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží 
  uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se 
  zobrazují jednak jako ceny bez DPH a jednak jako ceny včetně DPH. 
  3.2.3 Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ se považuje za návrh Kupujícího na 
  uzavření kupní smlouvy. 
   
  3.3 Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy 
  3.3.1 Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky; přijetí objednávky je potvrzeno 
  prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího na e-mail zadaný 
  Kupujícím v rámci objednávky. 
  3.3.2 Potvrzení objednávky Prodávajícím je přijetím návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, 
  která je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím 
  zaslanou adresu; Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu 
  potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn objednávku stornovat. 
  3.3.3 Pokud Kupující, který je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou stornuje objednávku 
  po uzavření kupní smlouvy, resp. oznámí Prodávajícímu před dodáním objednaného zboží, že již o zboží nemá 
  zájem a Prodávajícímu již vznikly náklady v souvislosti s přepravou objednaného zboží nebo s obstaráním 
  a následným vrácením zboží jinému dodavateli, je Kupující povinen tyto náklady Prodávajícímu uhradit. 
   
  3.4 Kupní cena, převzetí zboží a platební podmínky 
  3.4.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je 
  povinen kupní cenu uhradit. 
  3.4.2 Kupující je dále povinen objednané zboží převzít na určeném místě a ve sjednaném čase. 
  V případě porušení této povinnosti je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady, 
  které mu vznikly v souvislosti s dodáním a přepravou objednaného zboží nebo s obstaráním 
  a následným vrácením zboží jiným dodavatelům 
  3.4.3. Pokud požaduje Kupující kompletaci disků a pneumatik, pak bude ke kupní ceně připočtena i 
  cena této kompletace, přičemž tato cena bude uvedena u shrnutí objednávky společně s kupní 
  cenou. V takovém případě není možné odstoupení od smlouvy dle těchto Obchodních 
  podmínek, jelikož dochází k použití zboží na základě pokynu Kupujícího. 
  3.4.4 O výši poskytovaných slev rozhoduje Prodávající. Slevu představuje zejména doprava zboží 
  zdarma při objednávce většího objemu zboží nebo nad určitou finanční částku. 
  3.4.5 Kupující je povinen uhradit zboží při převzetí, a to v hotovosti, pokud není sjednáno 
  smluvními stranami jinak. 
  3.4.6 Se zbožím je povinen současně Prodávající zaslat daňový doklad (fakturu). 
   
  3.5 Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím 
  3.5.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, tj. 
  bude-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů nebo z jiných důvodů 
  stanovených v těchto Obchodních podmínkách. 
  3.5.2 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od 
  převzetí zboží. Toto právo platí pro nákupy fyzických osob, nikoli právnických osob či 
  fyzických osob – podnikatelů. V takovém případě je Kupující povinen zboží s informací 
  o odstoupení od smlouvy zaslat Prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy je ovšem možné pouze za podmínky, 
  že zboží nenese známky jakéhokoli poškození, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu 
  způsobenou vrácením poškozeného zboží 
  Prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží Kupujícím, zejména na opětovné zabalení zboží, 
  jeho očištění nebo repasi, jsou-li nezbytné pro účely jeho dalšího prodeje.  V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží. Takto vynaložené náklady je prodávající 
  oprávněn v odůvodněné a standardní výši jednostranně započíst na nárok Kupujícího na vrácení kupní ceny. 
  3.5.3 Zboží je povinen Kupující zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu Prodávajícího, 
  která byla uvedena na obalu při převzetí zboží či na faktuře. Při splnění všech výše uvedených podmínek 
  pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je povinen Prodávající kupní cenu (včetně přepravních nákladů) 
  vrátit převodem na účet Kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. 
  3.5.4 Kupující, který je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou, příp. Kupující, který je nepodnikající fyzickou osobou, 
  a který využil právo odstoupit od smlouvy po lhůtě stanovené ustanovením § 1829 obč. zákoníku z důvodů uvedených v těchto 
  Obchodních podmínkách je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil 
  na dopravné dle ceníku společnosti PPL CZ s.r.o. a také další náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti 
  s dodáním a přepravou objednaného zboží nebo s obstaráním a následným vrácením zboží jiným dodavatelům. 
  Tuto částku je oprávněn Prodávající započítat jednostranně na svou povinnost vrátit kupní cenu. Kupující nemá 
  nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy. 
  3.5.5 Odstoupení musí být provedeno písemně, prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně a současně s vrácením 
  zboží, pokud již bylo dodáno. V odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené 
  v potvrzení přijetí objednávky) a datum zaslání Objednávky. 
   
  3.6 Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím 
  3.6.1 Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu se zbožím, přesto může výjimečně dojít 
  k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní 
  smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy 
  se objednané zboží již neprodává nebo nedodává. 
  3.6.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, 
  1) došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, 
  2) došlo-li ke zjevnému omylu ohledně ceny či zboží na straně Prodávajícího (např. 
  nápadně nízká cena z důvodů omylu) 
  3) došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, 
  a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení 
  nákladů na přepravu. 
  4) v případě, kdy není možné z objektivních důvodů zboží dodat (dodavatel 
  Prodávajícího již není schopen zboží dodat). 
   
 4. DODÁVKA ZBOŽÍ

  4.1 Termín dodání 
  4.1.1 Termín dodání činí zpravidla 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud si 
  Prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že zboží není skladem nebo nastala jiná překážka 
  bránící jeho okamžitému odeslání Kupujícímu. 
  4.2 Způsob dodání a náklady přepravy 
  4.2.1 Způsob a místo dodání zboží je určeno Kupujícím v objednávce. 
  4.2.2 Prodávající splní povinnost dodat zboží jeho odesláním prostřednictvím přepravce (PPL). 
  4.2.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je Kupující 
  v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu. 
  4.3 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 
  4.3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní 
  cena zaplacena) a jinak úplným zaplacením kupní ceny. 
  4.3.2 Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na Kupujícího 
  okamžikem, kdy Prodávající předal zboží dopravci. 
   
 5. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE, ODPOVĚDNOST

  5.1 Záruka za jakost 
  5.1.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu 2 letou záruku za jakost. Avšak Kupující, který při uzavírání 
  a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze 
  na 1 letou záruční dobu na nákup zboží. 
  Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě 
  dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím. 
  5.1.2 Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží. 
  5.1.3 Záruka zaniká 
  1) uplynutím záruční doby, 
  5.1.4 Záruka se nevztahuje 
  1) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 
  2) na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození (např. 
  najetím pneumatiky na obrubník apod.), 
  3) na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem 
  v dokumentaci ke zboží, 
  4) na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly nebo jiným jednáním, které nebylo 
  možné předvídat. 
  5) na vady vzniklé přezutím v jiném než smluvním pneuservise Prodávajícího; 
  5.1.5 Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor 
  zboží ve svých záručních podmínkách. 
   
  5.2 Reklamace 
  5.2.1 Kupující je povinen reklamované zboží (včetně kopie faktury/platebního dokladu, záručního 
  listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) zaslat Prodávajícímu. 
  5.2.2 Kupující má v 6 měsících od zakoupení výrobku, pokud existuje rozpor s kupní smlouvou, právo na to, 
  aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, 
  a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může 
  Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
  5.2.3 Prodávající není povinen poskytnout během reklamace Kupujícímu náhradní zboží. 
   
  5.3 Odpovědnost 
  5.3.1 Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. 
  Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk Kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou 
  škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného Kupujícím, na jehož základě došlo ke 
  vzniku škody. 
   
 6. OBJEDNÁVKA PŘEZUTÍ

  6.1 Objednávka přezutí 
  6.1.1 Prodávající zprostředkovává ve smluvních pneuservisech přezutí pneumatik, a to formou 
  rezervačního systému. 
  6.1.2 Na základě rezervačního systému umístěného pod doménou www.apneu.cz je oprávněn 
  Kupující (zájemce přezutí) si rezervovat místo a datum přezutí. 
  6.1.3 Cena přezutí se řídí platným ceníkem příslušného pneuservisu. 
  6.1.4 Vzhledem k tomu, že Prodávající je pouze zprostředkovatelem, pak nenese žádnou 
  odpovědnost za škodu či vady způsobené neuskutečněním přezutí či jeho vadným provedením. 
   
 7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  7.1 Nevyzvedne-li si Kupující vozidlo do 5 kalendářních dnů ode dne předpokládaného termínu dokončení zakázky, je povinen a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění vozidla ve výši 200,- Kč bez DPH denně. 
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a 
  zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s 
  osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
  8.2 Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí občanským zákoníkem.. 
  8.3 Pokud je Kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo 
  na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb internetového obchodu 
  české právo. 
  8.4 Kupující souhlasí, že mu mohou být zasílány e-mailem informace o novinkách a změnách 
  Obchodních podmínek Prodávajícího. 
  8.5 Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. 
  8.6 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů 
  neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí 
  Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. 
  8.7 Změny Obchodních podmínek mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky 
  jsou účinné dnem jejich zveřejnění. 

8.8. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou, v takovém případě Kupující, který je nepodnikající fyzickou osobou, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. 

8.9  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

 
 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.